dodano 07.03.2016 r.

 

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE, nawet do 5000 zł

 

Szanowni Państwo! 

 

       NIBE-BIAWAR lider w sprzedaży pomp ciepła w Polsce, w związku z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii przy jednoczesnym braku mechanizmów wsparcia dla tego typu urz?dze?, zdecydowa? si? po raz kolejny wprowadzi? DOTACJ? 4000 z?, a nawet 5000 z? do pomp ciep?a dla pierwszych 300 klientów, którzy spe?ni? kryteria promocji.

 

         Promocja trwa od 07.03.2016 r. do 31.05.2016 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocj? obj?tych jest ??cznie 200 szt. gruntowych pomp ciep?a NIBE typu F1145, F1145 PC, F1155, F1155 PC, F1245, F1245 PC, F1255, F1255 PC oraz 100 szt. powietrznych pomp ciep?a typu SPLIT -8 kW, -12 kW, -16 kW. Promocja przeznaczona jest dla ko?cowych u?ytkowników, którzy dokonaj? zakupu pompy ciep?a w okresie trwania promocji za po?rednictwem firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

 

       Promocja polega na obni?eniu, na czas jej trwania, ceny katalogowej w/w pomp ciep?a NIBE o 4000 z? netto, przy czym w przypadku jednofunkcyjnych pomp ciep?a tj. NIBE F1145, F1145 PC, F1155, F1155 PC, cena pompy ciep?a zostanie obni?ona pod warunkiem zakupu w/w urz?dzenia ze zbiornikiem ciep?ej wody u?ytkowej lub zbiornikiem buforowym marki NIBE lub BIAWAR. U wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciep?a NIBE, bior?cych udzia? w Promocji, b?dzie mo?na dokona? zakupu pompy ciep?a w cenie obni?onej o 5000 z? netto, przy zachowaniu pozosta?ych warunków Promocji.

 

UWAGA!

 

Niniejszym pragniemy poinformowa? Pastwa o wprowadzeniu oferty dodatkowej, w ramach której, przy zakupie powietrznej pompy ciep?a NIBE SPLIT, obj?tej promocj? „Szwedzka dotacja do pomp ciep?a NIBE, nawet do 5000 z?”, istnieje mo?liwo?? zakupu licznika energii cieplnej EMK 270 w cenie 300 z? netto.


ZAREJESTRUJ SI? NA WWW.BIAWAR.COM.PL

W terminie od 07.03.2016 do 31.05.2016 wype?nij zamieszczony formularz rejestracyjny.

 


 dodano 02.06.2014 r.

 

SZWEDZKA DOTACJA DO  POMP CIEP?A 3000 z?

 

NIBE-BIAWAR lider w sprzeda?y pomp ciep?a w Polsce, w zwi?zku z rosn?cym zainteresowaniem odnawialnymi ?ród?ami energii przy jednoczesnym braku mechanizmów wsparcia dla tego typu urz?dze?, zdecydowa? si? po raz kolejny wprowadzi? DOTACJ? 3000 z? do pomp ciep?a dla pierwszych 300 klientów, którzy spe?ni? kryteria promocji.

 

Promocja trwa od 02.06.2014 r. do 31.07.2014 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocj? obj?tych jest ??cznie 200 szt. gruntowych pomp ciep?a NIBE typu F1145/1245, F1145 PC/1245 PC oraz 100 zestawów NIBE SPLIT (AMS + ACVM lub AMS + HBS). Promocja przeznaczona jest dla ko?cowych u?ytkowników, którzy dokonaj? zakupu pompy ciep?a w okresie trwania promocji za po?rednictwem firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

KILKA KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI 3000 z?

1. ZAREJESTRUJ si? na www.biawar.com.pl

W terminie od 02.06.2014 do 31.07.2014 wype?nij ni?ej zamieszczony formularz rejestracyjny.

 

 

2. Odbierz KUPON potwierdzaj?cy rejestracj? 

Po wys?aniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na adres e-mail KUPON potwierdzaj?cy rejestracj? na www.biawar.com.pl lub nowerabaty.pl

 

 

3. Wybierz POMP? CIEP?A oraz INSTALATORA/DYSTRYBUTORA

 

4. SPRAWD? ile zosta?o pomp ciep?a NIBE obj?tych dotacj?

gruntowe pompy ciep?a NIBE: 200 szt.

powietrzne pompy ciep?a NIBE SPLIT: 100 szt.

 
 

5. ZAREZERWUJ pomp? ciep?a 

Wy?lij wype?niony KUPON

 NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Paw?a II 57, 15-703 Bia?ystok.

  Rezerwacja pompy ciep?ej obj?tej dotacj? jest wa?na przez okres 14 dni, od daty wys?ania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI w formie e-mail.


 

6. DOKONAJ ZAKUPU pompy ciep?a w cenie obni?onej o dotacj?

Przeka? Instalatorowi/Dystrybutorowi NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY, b?d?cy integraln? cz??ci? KUPONU i dokonaj zakupu urz?dze? w terminie 14 dni, od daty wys?ania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI. O uzyskaniu dotacji decyduje kolejno?? dokonania zakupu.


Ulotka

Regulamin

wi?cej na temat TU


dodano 20.04.2014 r.

Od 11 marca 2014r. NIBE Biawar obni?y? dla Pa?stwa ceny katalogowe powietrznych oraz gruntowych pomp ciep?a NIBE!

 

CIEP?O Z GRUNTU TA?SZE o 3000 z?

 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"Image\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"Gruntowe pompy ciep?a F1226 i zestawów F1126 ze zbiornikami MEGA SOLAR w niewiarygodnie niskich cenach!

Ceny ju? od 21 900z?!

 

Promocja trwa od 11.03.2014r. do 30.06.2014r. lub do wyczerpania zapasów.
Promocj? obj?tych jest ??cznie 100 szt. pomp ciep?a NIBE F1126 i NIBE F1226.

 

Sprawd? ceny promocyjne gruntowych pomp ciep?a F1126, F1226

 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"icon\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" Cieplo z gruntu ta?sze o 3000 z?

 

 

 

 

 

wi?cej na www.biawar.com.pl

 


 

dodano 20.10.2013

SZWEDZKA JAKO??, POLSKA CENA

Gruntowe pompy ciep?a F1226 i zestawów F1126 ze zbiornikami MEGA SOLAR w niewiarygodnie niskich cenach!

Ceny ju? od 21 900z?!

 

Przy zakupie pompy ciep?a F1126 w zestawie z wymiennikiem biwalentnym MEGA SOLAR mo?na zaoszcz?dzi? ponad 2000z?.

 \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"Image\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

 

Promocja trwa od 16.09.2013r. do 30.11.2013r. lub do wyczerpania zapasów. 

 Promocj? obj?tych jest ??cznie 100 szt. pomp ciep?a NIBE F1126 i NIBE F1226.

 

 Sprawd? poni?ej ceny promocyjne gruntowych pomp ciep?a F1126,F1226.

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"icon\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" Ulotka Szwedzka jako??, polska cena

 

 


 

 

dodano 25.01.2013 r.

 

Odwied? stoisko NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. i odbierz kupon o warto?ci 2000 z? na zakup gruntowej pompy ciep?a.

 

Promocja trwa od 04.02.2013r. do 30.04.2013r. i jest przeznaczona dla ko?cowych u?ytkowników, którzy w czasie trwania Targów, odwiedz? stoisko firmy NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., odbior? Kupon oraz dokonaj? zakupu pompy ciep?a za po?rednictwem wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora w okresie trwania promocji, zgodnie z jej regulaminem. Kupon upowa?nia do zakupu pompy ciep?a NIBE F1126/F1145/F1145 PC z wybranym zasobnikiem c.w.u. (np. NIBE VPB, NIBE VPA, BIAWAR BUZ, BIAWAR MEGA SOLAR) lub pompy ciep?a NIBE F1226/F1245/F1245 PC w cenie katalogowej netto obni?onej o 2000 z? netto.

 

KILKA KROKÓW DO ZDOBYCIA KUPONU 2000 z?\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"Image\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

 1. W terminie od 29.01.2013r. do 30.04.2013r. odwied? stoisko NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. na jednej z imprez targowych obj?tych Promocj?.
 2. Odbierz u przestawicieli NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. obs?uguj?cych stosiko KUPON o warto?ci 2000 z?.
 3. Wybierz pomp? ciep?a obj?t? promocj? oraz Dystrybutora/Instalatora.
 4. Wy?lij do NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. wype?niony Kupon i Formularz Zamówieniowy za po?rednictwem Dystrybutora/Instalatora, faksem na nr 85-662-84-81 lub e-mailem na adres sprzedazpc@biawar.com.pl.
 5. W dniach 04.02.2013-30.04.2013r. dokonaj zakupu pompy ciep?a obj?tej promocj? za po?rednictwem Dystrybutora/Instalatora i odbierz urz?dzenie.

 

Wykaz imprez targowych, na których obowi?zuje Promocja \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Targuj si? o NIBE\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\":

MiejsceNazwaTermin
Pozna? BUDMA 29.01-01.02.2013r
Kielce ENEX 26-28.02.2013r
?ód? INTERBUD 01-03.03.2013r
Wroc?aw TARBUD 22-24.03.2013r
Bydgoszcz GRYF-BUD 22-24.03.2013r

   

 

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"icon\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" Regulamin promocji \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Targuj si? o NIBE\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"icon\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" Ulotka targuj si? z NIBE


 


 

 

dodano 25.09.2012 r.

PROMOCJA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Op?acalne grzanie z NIBE\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji na gruntowe pompy ciep?a NIBE \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"OP?ACALNE GRZANIE Z NIBE\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". W ramach promocji istnieje mo?liwo?? zakupu pompy ciep?a F1126/1226 w niewiarygodnie niskich cenach - ju? od 20 900z?.

Jednocze?nie informujemy, ?e w dniu 22.11.2012r. zosta?a wyczerpana pula 100szt. gruntowych pomp ciep?a NIBE serii F1145/1245/1145 PC/1245 PC, obj?tych promocj? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"OP?ACALNE GRZANIE Z NIBE - modu? SMS 40 za 1z?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

 

W czasie trwania promocji \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"OP?ACALNE GRZANIE Z NIBE\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" mog? Pa?stwo dokona? zakupu:

 •  gruntowej jednofunkcyjnej pompy ciep?a NIBE F1126 w zestawie z wymiennikiem W-E MEGA SOLAR w Klasie A o pojemno?ci 300 lub 500 litrów w cenie od 20 900z? netto
 • grutnowej dwufunkcyjnej pompy ciep?a NIBE F1226 w cenie od 21 900z? netto

 

 Promocja obejmuje 100szt. pomp ciep?a F1126/1226.

Promocja trwa do 30.11.2012r. lub do wyczerpania zapasów.

ULOTKA op?acalne grzanie z Nibe F1126/1226

 

 


 

dodano: 30.04.2012 r.

Szwedzka Dotacja 4000z? POWRACA!

   
 

Szwedzki Producent Pomp Ciep?a NIBE Energy Systems oraz jej polska spó?ka NIBE-BIAWAR, lider w sprzeda?y pomp ciep?a w Polsce, w zwi?zku z rosn?cym zainteresowaniem odnawialnymi ?ród?ami energii przy ci?g?ym braku mechanizmów wsparcia dla tego typu urz?dze?, zdecydowa?y si? ponownie wprowadzi? DOTACJ? do pomp ciep?a NIBE dla pierwszych 300 klientów, którzy spe?ni? kryteria promocji.

Promocja trwa od 07.05.2012r. do 31.08.2012r. lub do wyczerpania zapasów. Promocj? obj?tych jest ??cznie 200szt. grutnowych pomp ciep?a NIBE typu F1145, F1145 PC, F1245, F1245 PC oraz 100szt. powietrznych pomp ciep?a NIBE typu MONOBLOK: F2026, F2300 oraz typu SPLIT -8kW, -12kW, -16kW. Promocja przeznaczona jest dla ko?cowych u?ytkowników, którzy dokonaj? zakupu pompy ciep?a za po?rednictwem Instalatora/Dystrybutora NIBE-BIAWAR sp. z o.o., w okresie trwania promocji.

W ramach promocji oferujemy Pa?stwu dotacj? w wysoko?ci 4000z? netto!

 

KILKA KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI .... wi?cej na stronie biawar.com.pl

1. ZAREJESTRUJ si? na www.biawar.com.pl

2. Odbierz KUPON potwierdzaj?cy rejestracj?

3. Wybierz POMP? CIEP?A oraz INSTALATORA/DYSTRYBUTORA

4. SPRAWD? ile zosta?o pomp ciep?a NIBE obj?tych dotacj?

5. ZAREZERWUJ pomp? ciep?a

6. DOKONAJ ZAKUPU pompy ciep?a w cenie obni?onej o dotacj?

 

 


dodano: 18.02.2012 r.

ODBIERZ KUPON o WARTO?CI 2000 z? i zg?o? si? na stoisko firmy Nibe-Biawar

Ciesz si? komfortem na medal\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' - rabat udzielany przez dystrybutora na POMP? CIEP?A

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska NIBE-BIAWAR podczas tegorocznych Targów INTERBUD 2012 (Hala EXPO, stoisko nr 23A) i skorzystania z wyj?tkowej promocji \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ciesz si? komfortem na medal\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".

Ka?da osoba, która odwiedzi stoisko NIBE-BIAWAR otrzyma specjalny KUPON o warto?ci 2000z? netto, na zakup medalowej pompy ciep?a NIBE F1145/1245, NIBE F1145PC/1245PC lub NIBE SPLIT.

 

Kupon upowa?ania do zakupu pompy ciep?a objetej promocj? w cenie katalogowej netto obni?onej o 2000z? netto i jest wa?any do dnia 16.03.2012r.

 

Aby skorzysta? z promocji \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ciesz si? komfortem na medal\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" nale?y:

 1. W dniach od 16.02.2012r. do 19.02.2012r. odwiedzi? stoisko NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. na Targach INTERBUD2012
 2. Odebra? u przedstawicieli NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. obs?uguj?cych stoisko KUPON
 3. Wybra? pomp? ciep?a obj?t? promocj? oraz Dystrybutora/Instalatora
 4. Wys?a? do NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. wype?niony KUPON i FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY do??czony do kuponu, za posrednictwem Dystrybutora/Instalatora faksem na nr 85-662-84-81 lub e-mailem na adres sprzedazpc@biawar.com.pl
 5. Do dnia 16.03.2012r. dokona? 100% przedp?aty za zakup pompy ciep?a obj?tej promocj? za po?rednictwem Dystrybutora/Instalatora i odebra? urz?dzenie.

wi?cej o promocjach na pompy ciep?a NIBE na stronie biawar.com.pl