dodano 20.03.2015

Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000 zł

 
 W związku z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, przy jednoczesnym braku mechanizmów wsparcia dla tego typu urządzeń, firma NIBE-BIAWAR po raz kolejny wprowadza DOTACJĘ 4000 zł, a nawet 5000 zł do pomp ciepła NIBE dla pierwszych 300 klientów, którzy spełnią kryteria promocji.

Promocja trwa od 02.03.2015 r. do 31.05.2015 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocją objętych jest łącznie 200 szt. gruntowych pomp ciepła NIBE typu F1126, F1145, F1145PC, F1155, F1155 PC, F1226, F1245, F1245 PC, F1255, F1255 PC oraz 100 szt. powietrznych pomp ciepła typu monoblok F2030, F2040 oraz typu SPLIT -8 kW, -12 kW, -16 kW. Promocja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy dokonają zakupu pompy ciepła w okresie trwania promocji za pośrednictwem firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

Promocja polega na obniżeniu, na czas jej trwania, ceny katalogowej w/w pomp ciepła NIBE o 4000 zł netto, przy czym w przypadku jednofunkcyjnych pomp ciepła tj. NIBE F1126, F1145, F1145 PC, F1155, F1155PC, cena pompy ciepła zostanie obniżona pod warunkiem zakupu w/w urządzenia ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej lub zbiornikiem buforowym marki NIBE lub BIAWAR. U wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE, biorących udział w Promocji, będzie można dokonać zakupu pompy ciepła w cenie obniżonej o 5000 zł netto, przy zachowaniu pozostałych warunków Promocji.

 

KILKA KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI 4000 zł a nawet 5000 zł

 

1. ZAREJESTRUJ SIĘ NA WWW.BIAWAR.COM.PL

W terminie od 02.03.2015 do 31.05.2015 wypełnij niżej zamieszczony formularz rejestracyjny

 

2. ODBIERZ KUPON POTWIERDZAJĄCY REJESTRACJĘ 

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na adres e-mail KUPON potwierdzający rejestrację na www.biawar.com.pl

 

3. WYBIERZ POMPĘ CIEPŁA ORAZ INSTALATORA lub DYSTRYBUTORA

3.1 Tylko Autoryzowanych Instalatorów za pośrednictwem, których można dokonać zakupu pompy ciepła NIBE w cenie obniżonej o 5000 zł:

 

4. SPRAWDŹ ILE ZOSTAŁO POMP CIEPŁA NIBE OBJĘTYCH DOTACJĄ

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA NIBE: 107SZT.

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA NIBE : 62 SZT.

 

5. ZAREZERWUJ POMPĘ CIEPŁA 

Wyślij wypełniony KUPON

 • faxem na nr 85 662 84 81

 • pocztą elektroniczną na adres: sprzedazpc@biawar.com.pl

 • listem poleconym na adres: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok.

Rezerwacja pompy ciepłej objętej dotacją jest ważna przez okres 14 dni, od daty wysłania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI w formie e-mail.

6. DOKONAJ ZAKUPU POMPY CIEPŁA W CENIE OBNIŻONEJ O DOTACJĘ

Przekaż Instalatorowi/Dystrybutorowi NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY, będący integralną częścią KUPONU i dokonaj zakupu urządzeń w terminie 14 dni, od daty wysłania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI. O uzyskaniu dotacji decyduje kolejność dokonania zakupu.

 

źródło: www.biawar.com.pl

UWAGA !!! Promocja ważna jest do 31.05.2015r. lub do wyczerpania zapasów. 

 

Regulamin promocji Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE 4000 zł, a nawet 5000 zł 45.06 KB 03-03-2015  


dodano 06.03.2014 r.

„Czyste powietrze Pomorza”

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza”. 

W ramach konkursu Fundusz dofinansowuje zadania, których  realizacja przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Można zgłaszać inwestycje polegające na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich  kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie mogą uzyskać także przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła.

Konkurs „Czyste powietrze Pomorza”  adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z  województwa pomorskiego, a także do podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Inwestycje realizowane są na obiektach będących własnością osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

\"\\"\\"\"

Domy przy ul. Fałata w Słupsku

Przed i …

… po realizacji zadania polegającego na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej

\"\\"\\"\"

 

W 2013 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynęło 11 wniosków. W ramach ich realizacji zdemontowano 263 kotły opalane węglem. 88 z nich zastąpionych zostało kotłami zasilanymi gazem, 13 – kotłami zasilanymi biomasą oraz jednym kotłem na olej opałowy i jedną pompą ciepła. 22 budynki podłączone zostały do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo zamontowanych zostało 18 instalacji solarnych i 4 powietrzne pompy ciepła. Na te inwestycje WFOŚiGW w Gdańsku przyznał łączną dotację w wysokości  550 000 zł.

Koszty kwalifikowalne stanowią wydatki poniesione na:

 • Zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i węzłów cieplnych.
 • Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
 • Koszty przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej.  

Kwota dotacji dla danego źródła uzależniona jest od rodzaju i mocy źródła, wynosi odpowiednio:

 • pompy ciepła - dotacja w kwocie 1000 zł do każdego 1 kW mocy zmodernizowanego źródła lecz nie więcej niż 10 000 zł na jedno źródło,
 • kolektory słoneczne - dotacja w kwocie do 500 zł do każdego 1m2 powierzchni czynnej kolektora, jednak nie więcej niż: 6000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CP/2014 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać w terminie do 16 maja 2014r.
Roztrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 13 czerwca 2014r.
Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 27 czerwca 2014r.

\"\\"icon\\"\" Regulamin konkursu Czyste powietrze Pomorza 

\"\\"icon\\"\" Wniosek do Konkursu Czyste powietrze Pomorza

 

* źródło http://www.wfosigw.gda.pl/news,1186,Czyste_powietrze_Pomorza

* źródło http://www.biawar.com.pl/index.php/aktualnosci/konkurs-czyste-powietrze-pomorza-dofinansujacy-inwestycje-z-oze/menu-id-297.html


dodano 28.02.2014 r.

 

Dopłaty do domów energooszczędnych

\"\\"\\"\"

           Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
          Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.
Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

 • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
 • niższych kosztów eksploatacji budynku,
 • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Dodatkowych informacji o programie udziela Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego:

\"\\"\\"\" Koordynator programu

Jacek Zamielski
j.zamielski@nfosigw.gov.pl

tel: 22 45 90 878

Z-ca koordynatora 

(wymagania techniczne)

Paweł Bartoszewski
p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl

tel. 22 45 90 861

Dodatkowe informacje dom@nfosigw.gov.pl


Interpretacje do programu zamieszczone są w pozycji menu \\\"Najczęściej zadawane pytania\\\" w kategorii \\\"domy energooszczędne - wytyczne i procedura\\\"

* źródło http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/

 dodano 15.05.2013 r.

Szwedzka Dotacja 4000zł do pomp ciepła

Szanowni Państwo!

 

NIBE-BIAWAR lider w sprzedaży pomp ciepła w Polsce, w związku z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii przy jednoczesnym braku mechanizmów wsparcia dla tego typu urządzeń, zdecydował się po raz kolejny wprowadzić DOTACJĘ do pomp ciepła dla pierwszych 300 klientów, którzy spełnią kryteria promocji.

Promocja trwa od 06.05.2013 r. do 30.08.2013 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy dokonają zakupu pompy ciepła w okresie trwania promocji za pośrednictwem firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

Promocja polega na obniżeniu na czas jej trwania, ceny katalogowej pomp ciepła typu NIBE F1126/1226, F1145/1245, F1145PC/1245PC o 4000 zł netto, przy czym w przypadku jednofunkcyjnych pomp ciepła tj. NIBE F1126, NIBE F1145, NIBE F1145 PC cena pompy ciepła zostanie obniżona pod warunkiem zakupu w/w urządzenia wraz ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej lub zbiornikiem buforowym (NIBE VPB, NIBE VPA, BIAWAR BU/BUZ, BIAWAR MEGA SOLAR, BIAWAR MEGA 400.81 PC)

 

Promocją objętych jest łącznie 300 szt. gruntowych pomp ciepła NIBE typu F1126/1226, F1145/1245, F1145 PC/1245 PC.

KILKA KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI

1. ZAREJESTRUJ się na www.biawar.com.pl

W terminie od 06.05.2013 do  30.08.2013 wypełnij niżej zamieszczony formularz rejestracyjny.

2. Odbierz KUPON potwierdzający rejestrację 

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na adres e-mail KUPON potwierdzający rejestrację na www.biawar.com.pl

3. Wybierz POMPĘ CIEPŁA oraz INSTALATORA/DYSTRYBUTORA

4. SPRAWDŹ ile zostało pomp ciepła NIBE objętych dotacją TU

5. ZAREZERWUJ pompę ciepła 

Wyślij wypełniony KUPON

 NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok.

  Rezerwacja pompy ciepłej objętej dotacją jest ważna przez okres 14 dni, od daty wysłania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI w formie e-mail.

6. DOKONAJ ZAKUPU pompy ciepła w cenie obniżonej o dotację

Przekaż Instalatorowi/Dystrybutorowi NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY, będący integralną częścią KUPONU i dokonaj zakupu urządzeń w terminie 14 dni, od daty wysłania przez Organizatora Promocji do Uczestnika Promocji POTWIERDZENIA REZERWACJI. O uzyskaniu dotacji decyduje kolejność dokonania zakupu.


\"\\"icon\\"\" Regulamin promocji \\\"Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE 4000zł\\\"

 dodano 4.04.2013 r


Ruszyła III edycja Europejskich Słonecznych Dni !


  W  Polsce już po raz trzeci organizowana jest kampania:  Europejskie Słoneczne Dni, a w Europie trwa już od 2002r. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 1 – 19 maja 2013 roku na terenie całej Polski i całej Europy.

 Nie jest prawdą, że ochrona środowiska i ochroną klimatu są kosztem dla społeczeństwa. Już niemalże 100 tysięcy gospodarstw domowych przyczyniło się do rozwoju  rynku mikroinstalacji  w Polsce, płacąc niższe rachunki za paliwa i energię, tylko dlatego, ze korzysta ze słonecznych instalacji do podgrzewania wody. Ponadto, zaczyna przybywać też,  tych co inwestują w systemy fotowoltaiczne, a przygotowywane w Ministerstwie Gospodarki zmiany prawne wprowadzające system energetyki prosumenckiej i ułatwiające wykorzystanie energii słonecznej na własny użytek i sprzedaż nadwyżek energii  do sieci elektroenergetycznej stwarzają po raz pierwszy szansę na zrealizowanie w Polsce idei setek tysięcy „słonecznych dachów”.

Celem Kampanii jest ochrona środowiska i klimatu, poprzez promocję energetyki słonecznej: systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  oraz  wzrost świadomości  ekologicznej lokalnych społeczności, który wpłynie na zwiększenie liczby instalacji solarnych w gospodarstwach domowych. Koordynatorem Kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej, który już teraz  serdecznie  zaprasza do udziału w obchodach Europejskich Słonecznych Dni w 2013 roku. W  Europejskich Słonecznych Dniach udział wziąć może  każdy zainteresowany tematyką wykorzystania energii Słońca.

 Patronat Honorowy nad kampanią objął: Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Małgorzata Skucha, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  - Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezydent Torunia – Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

 W ubiegłym roku w kampanii udział wzięło ponad 10 tys. osób w Polsce, a w całej Europie – ponad pół miliona. Podczas „słonecznych wydarzeń” organizowane są wystawy, targi, pikniki, festyny  oraz konkursy, szkolenia, konferencje, które przybliżają tematykę ochrony środowiska poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w sposób przyjazny i prosty dla każdego uczestnika.

 Więcej informacji na stronie www.slonecznedni.pl

 Zobacz galerię zdjęć z poprzednich  edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni  http://www.slonecznedni.pl/galeria

 


dodano 27.03.2013 r

PRZESTROGA!!!

z naszej branży, zaczerpnięte z serwisu youtube.pl

w każdej branży zdarzają się wpadki oraz niekontrolowane i zaskakujące sytuacje,
tym wesołym akcentem  życzymy Wesołych Świąt !!!
dodano 21.11.2012 r.

Firma NIBE BIAWAR zaprasza na
MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE BUDMA 2013 29.01-01.02.2013 r.

Już 29 stycznia Nibe Biawar weźmie udział w projekcie BudShow 2013 - dom autonomiczny, podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu.

 Zapraszają Państwa w dniach 29.01-01.02 do Pawilonu 3A, stoisko 80.

W ramach BudShow będzie można zobaczyć projekt domu całkowicie samowystarczalnego, w którym dominują pro-ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania.

 

\"\\"Image\\"\" 

 

W czasie targów zaprezentowany będzie energoszczędny system do ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody uzytkowej NIBE SPLIT AMS 10-8, a także gruntową pompę ciepła nowej generacji NIBE F1245.  

NIBE SPLIT jest trządzeniem grzewczo-chłodniczym typu powietrze/woda, zaprojektowanym na zasadzie \\\"wszystko w jednym\\\", który daje pełen komfort cieplny, w bezpieczny i ekonomiczny sposób.

NIBE F1245 to gruntowa pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody o poj. 180 litrów. Pompę charakteryzuję wysoka efektywność, niskie koszty ogrzewania, a także przyjazny dla użytkownika system sterowania pracą urządzenia.

Na stoisku Nibe-Biawar będzie można zobaczyć także wysoko zaawansowany produkt techniki solarnej, kolektor próżniowy HEVELIUS SCM-15

dodano 21.11.2012 r.

SPRZEDAMY/ OFERTA NIEAKUTALNA

Koparkę CASE z 1997 r. przepracowała około 718 mth, w pełni sprawna, wszystkie systemy działają bez zastrzeżeń, serwisowana, stan dobry, posiada dokumentacje techniczno-ruchową, wolna od obciążeń własnościowych i prawnych.

 

Koparka CASE 660 na swoim wyposażeniu posiada kilka rozwiązań przydatnych w różnych warunkach, między innymi jako:

 

- koparka łańcuchowa o przedłużonym ramieniu kopiącym,
- koparka podsiębierna zamocowana z przodu na pługiem, 
- koparka podsiębierna zamocowana z tyłu koparki - głębsze wykopy,
- spycharka z lemieszem wielopołożeniowym sterowanym hydraulicznie,
- posiada ramie do wycinania rowu w podłożu kamiennym,
- posiada szybkozłącza hydrauliczne dodatkowych funcji np. do podłączeń młota wyburzeniowego, wiertarki itd
- na wyposażeniu : - dodatkowe części zamienne, 
- nową oszkloną i ogrzewaną kabinę dla operatora,  która została zamontowana w 2011 r.

  

 Na zdjęciach koparka, przed zamontowaniem kabiny oraz z obecną ogrzewaną kabiną dla operatora.

 

koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam
koparka Case 660 - sprzedam

 

Wystawimy Fakturę VAT.

CENA 49 000 netto

   

Wszelkie informację pod numerem telefonu: 602-610-946 lub 58 623-72-62

 Lokalizacja: Gdynia

 dodano 08.08.2012 r. 

Inteligentny budynek z inteligentnym systemem grzewczym na bazie pompy ciepła

    Pompa ciepła to jedyne na świecie rozwiązanie, w którym za pomocą jednego kompaktowego urządzenia uzyskuje się ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę i wentylację z odzyskiem ciepła. i którego pracą można sterować za pomocą systemu zarządzania budykiem BMS, wykorzystując Internet lub sieć GSM. 

 czytaj artykuł ....

źródło www.biawar.com.pl


dodano 25.07.2012 r

Od 2015 roku odnawialne źródło energii w każdym domu!                                   

4.7.2012, Źródło: gazetaprawna.pl

     Wszystkie nowe i remontowane budynki od 1 stycznia 2015 r. powinny mieć kolektor słoneczny, wiatrak, pompę ciepła lub fotoogniwo. Zapis ten ma się znaleźć w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, której konsultacje kończy Ministerstwo Gospodarki.

      Dyrektywa unijna zobowiązuje Polskę do zwiększenia udziału zielonej energii w bilansie energetycznym. Do roku 2020 ze źródeł odnawialnych ma pochodzić ok. 15% całej produkowanej w Polsce energii. W celu osiągnięcia tego poziomu, każdy nowy i każdy remontowany budynek powinien być wyposażony w instalacje, które zapewnią co najmniej 13% energii ze źródeł odnawialnych.

    Odpowiednie przepisy znajdą się w ustawie o odnawialnych źródłach energii, aktach wykonawczych do tej ustawy oraz prawie budowlanym. Nad ich przestrzeganiem będą czuwać urzędnicy lokalnych nadzorów budowlanych.

     Po 2015 r. mają być montowane nie tylko kolektory energii cieplnej, ale także fotoogniwa, gruntowe wymienniki ciepła, czyli tzw. pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła czy nawet biogazownie.


Dofinansowanie

    Można otrzymać wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne na 45% kosztów zakupu i montażu solarów. W 2011 roku 80 mln zł zostało przeznaczone na ten cel. Pozwoliło to na zainstalowanie prawie 250 tys. mkw. paneli słonecznych w Polsce.

    Do końca 2020 r. powinniśmy mieć w sumie 14 mln mkw. baterii słonecznych. Według Instytutu Energii Odnawialnej obecnie jest ich 900 tys. mkw.

   Montowanie takich instalacji podniesie koszty budowy. Jednak tego typu urządzenia mogą obniżyć miesięczne rachunki za energię o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych. Przy czym, jeśli ceny prądu i gazu będą rosły w takim tempie jak obecnie, w przyszłości oszczędności będą znacznie większe

    Obecnie na zwrot inwestycji w kolektor słoneczny, turbinę wiatrową czy kocioł na brykiety trzeba czekać 5 – 10 lat.

    Do tej pory nie było wsparcia finansowego dla budowy turbin wiatrowych, pomp ciepła czy młynów wodnych. Jednak od przyszłego roku NFOŚiGW chce dofinansowywać budowę tzw. domów energooszczędnych i zasilanych alternatywnymi źródłami energii. Dopłata ma wynieść od 10 do 40 tys. zł.

 


dodano 4.06.2012 r.

Już wiercimy do 150 mb

Już mamy możliwość wiercenia metodą płuczkową do 150 mb

to nowy wygląd naszej wiertnicy.

Więcej zdjęć w galerii

\"\\"wiertnica\"  \"\\"Wiertnica\"

 


dodano 25.05.2012 r.

IV konkurs \\\"Zarządzanie energią\\\"

KOMUNIKAT
25.05.2012

W nawiązaniu do par. 3 pkt 6 ppkt 1) dotyczącego wymogu przedstawienia do NFOŚiGW wniosku/wniosków o zaliczkę lub wniosku/wniosków o wypłatę transzy dotacji w wysokości co najmniej 50% dotacji w terminie do dnia 15.12.2012r. poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje:

Wypłata co najmniej 50% dotacji musi nastąpić do końca 2012 roku, wymóg taki wynika z zapisów umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) zawartej przez Skarb Państwa RP z Bankiem Światowym, z której to umowy pochodzi część alokacji dla IV konkursu. W związku z powyższym w celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji przedstawionych dokumentów dotyczących wypłaty środków Beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia ww. dokumentów do dnia 15.12.2012r.

W przypadku wnioskowania o zaliczkę Beneficjent będzie zobowiązany do przedłożenia wniosku/wniosków o wypłatę zaliczki ze wskazaniem pozycji harmonogramu rzeczowo - finansowego, na które zaliczka będzie wydatkowana. Beneficjent będzie rozliczał zaliczkę na podstawie wystawianych faktur oraz protokołów odbioru prac w miarę ich pozyskiwania. Warunkiem wypłaty kolejnych transz dotacji lub kolejnych zaliczek będzie rozliczenie zaliczki pobranej do końca 2012r. Harmonogram wypłat przyznanego dofinansowania, w tym również wypłaty dofinansowania w formie zaliczki będzie jednym z elementów negocjacji warunków dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek wypłaty co najmniej 50% środków dotyczy jedynie dofinansowania w formie dotacji.


(11.05.2012)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji uprzejmie informuje, że na stronie internetowej KASHUE została opublikowana informacja nt. wartości wskaźników opałowych (WO) i wskaźników emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012. W związku z powyższym prosimy o korzystanie  z aktualnych wartości. Jednocześnie informujemy, że wykorzystanie wartości wskaźników za 2011 r. nie będzie traktowane jako błąd, wnioskodawca na etapie oceny zostanie poproszony o weryfikację danych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach IV konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Aktualny program priorytetowy można znaleźć >>>TUTAJ<<<

Dokumentacja nie uległa zmianie w stosunku do wcześniej opublikowanych

Dofinansowanie w IV konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 155 mln zł.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł).

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 18 MAJA 2012 ROKU do 31 MAJA 2012 ROKU, DO GODZ. 15:30

Przygotowane wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „GIS – Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs IV

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronie Ministerstwa Środowiska

Informacje dodatkowe można uzyskać tel. 0-22 45 95 811, 45 95 837 bądź pod adresem e-mail: gis@nfosigw.gov.pl

WIĘCEJ NA STRONIE NFOŚiGW